Fundusze Inwestycyjne

Noble Fund Africa

Polityka inwestycyjna:

Celem subfunduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji w długim terminie poprzez uzyskanie ekspozycji na wyselekcjonowane spółki z krajów Afryki. Inwestycje subfunduszu dokonywane są pośrednio, tj. poprzez alokację aktywów Noble Fund Africa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które inwestują na rynkach kapitałowych Afryki. Przy wyborze spółek do portfela wykorzystywane jest podejście bottom-up przy jednoczesnej analizie top-down kraju i poszczególnych sektorów gospodarki. Ambicją subfunduszu jest udział we wzroście gospodarczym krajów, takich jak Maroko, Egipt, Nigeria i Tunezja.

Dla kogo:

• alokujących swoje zasoby finansowe w średnim lub długim terminie,
• oczekujących ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji,
• akceptujących wysoki poziom ryzyka,
• poszukujących instrumentu zapewniającego dużą dywersyfikację ich portfeli,
• zainteresowanych dostępem do inwestycji w spółki działające na rynkach Afryki,
• poszukujących rynków akcyjnych nisko skorelowanych z rozwiniętymi rynkami akcji

Struktura portfela:

• 70-100% inwestycje na rynkach kapitałowych Afryki,
• 0-30% pozostałe kategorie lokat

więcej…

WIOF African Performance Fund

Dostępny w PLN, USD i EUR

Polityka inwestycyjna:

Celem są bezpośrednie i pośrednie inwestycje na rynkach akcji i obligacji kontynentu afrykańskiego o długoterminowym wzroście kapitałowym w USD. Subfundusz będzie (bezpośrednio lub pośrednio) inwestować co najmniej 60% swoich aktywów netto w notowane akcje i papiery wartościowe związane z akcjami. Subfundusz może także inwestować w papiery wartościowe o stałych zyskach i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz będzie się starać raczej o osiągnięcie określonego absolutnego zwrotu z inwestycji na rok, niż kierować się kapitalizacją indeksową lub rynkową. Ten subfundusz może także inwestować w fundusze inwestycyjne, które zasadniczo inwestują w ten sam rodzaj papierów wartościowych jak opisane powyżej, pod warunkiem że po pierwszych sześciu miesiącach od daty pierwszego wyliczenia wartości aktywów netto nie więcej niż 10% aktywów subfunduszu łącznie będzie inwestowanych w jednostki innych przedsięwzięć inwestowania zbiorowego. Inwestujący w ten subfundusz powinni być świadomi szczególnych ryzyk, które mogą być związane z taką inwestycją , mianowicie ryzyk związanych z inwestycjami na Rynkach Wschodzących, a w szczególności w Afryce.

Dla kogo:

Subfundusz jest odpowiedni dla inwestorów, którzy są zainteresowani wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi i którzy są świadomi szans i ryzyka. Taki inwestor prawdopodobnie posiada doświadczenie inwestycyjne na rynkach kapitałowych. W szeroko zróżnicowanym portfelu inwestora fundusz jest odpowiedni jako swojego rodzaju domieszka inwestycyjna.

więcej…

HSBC GIF Middle East And North Africa Equity

Polityka inwestycyjna:

Subfundusz dąży do uzyskania długookresowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie głównie w mocno zdywersyfkowany portfel zawierający akcje i papiery wartościowe równoważne z akcjami spółek mających siedzibę i notowanych giełdzie na Rynkach regulowanych w regionie Bliskiego Wchodu i Afryki Północnej (MENA), jak również spółek prowadzących główną część swojej działalności gospodarczej w regionie MENA.

Dla kogo:

Subfundusz rekomendowany dla inwestorów z długookresowym horyzontem czasowym inwestowania. Subfundusz ten umożliwia bardziej doświadczonym inwestorom dodatkowe zaangażowanie w ramach portfela, gdzie duża część aktywów może być lokowana na rynkach wschodzących oraz w papierach o niższej kapitalizacji, co może ograniczyć płynność i zwiększyć zmienność dochodowości.

więcej…

to nie wszystkie fundusze z ekspozycją na Afrykę dostępne w Polsce? dodaj fundusz…