Ghana

Ghana
Źródło: CIA, The World Factbook

Ghana. Ghana jest krajem bogatym w złoża naturalne a rolnictwo stanowi jedną trzecią PKB i daje zatrudnienie więcej niż połowie siły roboczej w kraju, są to głównie gospodarstwa małych rozmiarów. Usługi jako sektor gospodarki mają udział w tworzeniu PKB na poziomie 40%. Złoto, produkcja kakao oraz indywidualne przekazy finansowe z zagranicy są głównym przejawem wymiany handlowej tego kraju. Wydobycie ropy naftowej z pola naftowego Jubilee rozpoczęło się w połowie grudnia i jest spodziewanym czynnikiem przyspieszenia wzrostu gospodarczego.  W 2006 roku Ghana podpisała kontrakt z Millennium Challenge Corporation (MCC), którego celem jest pomoc w procesie przekształcania sektora rolniczego. Oprócz tego kraj ten starał się o redukcję długu w ramach programy dla ubogich krajów o wysokim zadłużeniu (HIPC) w 2002 roku, co więcej w 2006 roku otrzymał pomoc  z programu Debt Relief Initiative. W 2009 roku Ghana podpisała z Międzynarodowym Funduszem Walutowym trzyletni program, którego priorytetem jest zredukowanie ubóstwa i pomoc we wzroście gospodarczym a docelowo osiągnięcie stabilności makroekonomicznej, konkurencyjności firm prywatnych, rozwój zasobów ludzkich a także wdrażanie wysokiej jakości zarządzania na szczeblu państwowym. Właściwe podejście władz do spraw makroekonomicznych wraz z wysokimi cenami złota i kakao dały rezultat w postaci stabilnego wzrostu PKB w latach 2008-2010. W roku 2010 prezydent John Mills za główne zadania państwa ustanowił utrzymanie inflacji w ryzach, rachunek obrotów bieżących oraz ustabilizowanie deficytu budżetowego na bezpiecznym poziomie.

  • wzrost PKB: 2010: 4,7%; 2009: 4,1%; 2008: 7,3%
  • bezrobocie: 2000: 11%;

Źródło: CIA, The World Factbook