Rozwój płatności mobilnych M-pesa w Tanzanii

Kontynuując poszerzanie naszego działu “Strefa Wiedzy” zachęcamy do zapoznania się za artykułem dr. Konrada Czernichowskiego, który na podstawie literatury, własnych obserwacji oraz badań terenowych w niezwykle ciekawy sposób odkrywa temat e-pieniądza w Tanzanii. Jego analiza porównawcza pozwala lepiej zrozumieć zarys historyczny, sytuację obecną, a także perspektywy tego fascynującego, a zarazem funkcjonującego zgoła inaczej niż w Europie rynku przekazów pieniężnych. Poniżej przedstawiamy streszczenie zaczerpnięte z artykułu, który cały pobrać można tutaj.

Równowartość 300 dolarów amerykańskich w szylingach tanzańskich, fot. Konrad Czernichowski

Streszczenie: Przykład Tanzanii pokazuje, że w warunkach niskiego odsetka osób z rachunkiem bankowym, a jednocześnie rozwiniętej telefonii komórkowej, rozwinęła się bankowość mobilna. Artykuł ma na celu analizę porównawczą tanzańskich operatorów telekomunikacyjnych w zakresie płatności mobilnych, przedstawienie obecnych zastosowań oraz perspektyw rozwoju tej formy płatności. Aby to osiągnąć, dokonano krytycznej analizy literatury. Nie bez znaczenia były także obserwacje własne z Tanzanii. Przedstawione zostały dziesięcioletnia historia tej formy pieniądza w Tanzanii, korzyści, jakie z niej czerpią obywatele (łatwe przesyłanie pieniędzy do odległych miejsc w kraju, regulowanie rachunków za wodę, elektryczność, bezpieczna tezauryzacja), potrzebne zabezpieczenia i przewidywane kierunki dalszego rozwoju (związane m.in. z niedostatecznym wykorzystaniem pieniądza mobilnego na rynku kapitałowym, mimo istniejącego potencjału akumulacji oszczędności krajowych na rodzimej giełdzie papierów wartościowych).