Integracja polityczno-ekonomicznaw ramach Wspólnoty Gospodarczej i Monetarnej Afryki Środkowej (CEMAC)

Integracja polityczno-ekonomiczna w Afryce Środkowej ma długą historię. Kolejno powstawały: Francuska Afryka Równikowa (twór kolonialny), Równikowa Unia Celna, Unia Celna i Gospodarcza Afryki Środkowej (UDEAC), Wspólnota Gospodarcza Krainy Wielkich Jezior (CEPGL), Wspólnota Gospodarcza Państw Środkowoafrykańskich (CEEAC) i wreszcie Wspólnota Gospodarcza i Monetarna Afryki Środkowej (CEMAC).

Artykuł dr Konrada Czernichowskiego koncentruje się na tym ostatnim ugrupowaniu, które jest częścią strefy franka CFA.

Specyfiką CEMAC, która jest starsza od europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, jest brak niezależności polityki monetarnej w związku ze sztywnym powiązaniem franka CFA z euro. Ponadto część kadry zarządzającej regionalnego banku centralnego BEAC stanowią Francuzi, gdyż wymienialność wspólnej waluty jest gwarantowana przez Skarb Państwa Francji. Celem artykułu jest przedstawienie profilu CEMAC, mechanizmów jej funkcjonowania, perspektyw uzyskania suwerenności monetarnej i próba oceny dotychczasowych osiągnięć. Temat jest niezwykle ważny, ponieważ teoria integracji monetarnej z jednej strony opiera się głównie na doświadczeniach największej unii walutowej, jaką jest strefa euro, a z drugiej strony została zweryfikowana wyłącznie przez procesy zachodzące w europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Gruntowne przebadanie CEMAC może rzucić nowe światło na niektóre aspekty teorii integracji monetarnej.

Cały artykuł dr Czernichowskiego dostępny jest tutaj.